مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

راهنمای نویسندگان

 AWT IMAGE

 از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود در تهیه، نگارش و ارسال مقاله‌ به نکات زیر توجه فرمایند:

۱- اصل مقاله یا ترجمه آن نباید در هیچ نشریه‌ای چاپ یا همزمان به نشریه‌های دیگر برای ارزیابی و چاپ فرستاده شده باشد. این امر و اصیل بودن پژوهش لازم است از طریق تکمیل و امضای تعهدنامۀ و فرم تعارض منافع موجود در پایگاه مجله توسط تمام نویسندگان مقاله تعهد گردد.

 ۲- آئین نگارش زبان فارسی به طور کامل رعایت شود و از بکار بردن کلمات لاتین و همچنین واژه‌های خارجی که معادل دقیق و رسایی در زبان فارسی دارند خودداری شود. معادل انگلیسی کلمات می‌توانند به‌صورت پاورقی آورده شوند. لازم است معادل فارسی اصطلاحات آماری براساس آخرین ویرایش واژه‌نامه آماری منتشر شده توسط پژوهشکده آمار تعیین شود.

 ۳- چکیده‌های فارسی و انگلیسی باید حداکثر ۱۸۰ واژه، شامل تعریف مساله، روش حل و نتایج عمده به دست آمده و فاقد هرگونه فرمول، پاورقی و مرجع باشد.

 ۴- صفحه اول باید شامل، عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده(گان) محل انجام پژوهش، چکیده مقاله کلید واژه‌های فارسی و کد موضوع‌بندی ریاضی (۲۰۱۰) باشد. چکیده انگلیسی در انتهای مقاله آورده شود.

 ۵- منابع به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسنده اول تهیه و مشخصات کتاب‌شناسی آنها در فهرست منابع به شرح زیر ارائه شود.

- منابع به صورت کتاب: نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده، (سال)، عنوان کتاب، نام ناشر، محل انتشار (عنوان کتاب ایتالیک تایپ شود).

- منابع به صورت مقاله: نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده، (سال)، عنوان مقاله، نام مجله، شماره جلد، شماره مجله، صفحات (عنوان مجله ایتالیک و شماره جلد پررنگ تایپ شود).

۶- ارجاع به منابع به صورت نام دو نویسنده‌ اول و (سال) مطابق فایل نمونه صورت پذیرد. در صورت وجود بیش از دو نویسنده، بجای نویسنده‌گان دوم به بعد کلمه همکاران آورده شود.

۷- شکل‌ها به صورت Postscript و جدول‌ها مطابق جدول مندرج در فایل نمونه تهیه و در محل مورد نظر مقاله قرار گیرند.

۸- ارجاع به شماره شکل‌ها، جدول‌ها، رابطه‌ها، قضیه‌ها، مثال‌ها و غیره فقط با اختصاص و استفاده از Label مطابق فایل نمونه صورت پذیرد. اعداد در سراسر متن، فرمول‌ها و جداول باید فارسی باشند.

۹- مقاله و چکیده‌ انگلیسی با نرم افزار زی‌پرشین (XePersian) مطابق فایل قالب نمونه تایپ شود.

۱۰- مسئول مقاله لازم است پس از ثبت‌نام در پایگاه مجله، دو فایل با فرمت pdf، یکی با نام و دیگری بدون نام و نشان، را به همراه فایل اسکن شدۀ تعهدنامه موضوع بند ۱ از طریق پایگاه به مجله ارسال نماید. پس از انجام فرایند داوری از مسئول مقاله درخواست خواهد شد، فایل زی‌پرشین مقاله را به همراه فایل‌های تصاویر (در صورت وجود) از طریق پایگاه به مجله ارسال نماید.

از نویسندگان تقاضا می‌شود، ضمن رعایت موارد فوق‌، ساختار و نگارش جدیدترین شماره مجله را نیز مورد توجه قرار دهند. مجله در رد یا قبول مقاله‌ها و نیز ویرایش ادبی مقاله‌های پذیرفته شده آزاد است.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران:
http://jss.irstat.ir/find.php?item=1.48.15.fa
برگشت به اصل مطلب