Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Statistical Sciences

مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایرانVolume 13, Number 2 (2020-2)


Bivariate Rayleigh-Geometric Distribution
توزیع رایلی-هندسی دومتغیره و ویژگی‌های آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Reliability Parameter Using Copula Function for Components with Generalized Exponential Distribution
برآورد پارامتر قابلیت اطمینان با تابع مفصل برای مولفه‌های دارای توزیع نمایی تعمیم‌یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Randomized Item Count Model and Its Comparison with Simon's Randomized Model
مدل تعداد اقلام تصادفیده و مقایسه آن با مدل تصادفیده سایمون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating E-Bayesian and Hierarchical Bayesian of Stress-strength Parameter in Rayleigh Distribution under LINEX Loss Function
برآوردهای E-بیز و بیز سلسله‌مراتبی پارامتر تنش-مقاومت در توزیع رایلی تحت تابع زیان لاینکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating the Parameters of Periodic Bivariate Compound Poisson Process by Inference for Margins Method
برآورد پارامترهای فرآیند پواسون مرکب دومتغیرۀ دوره‌ای به روش استنباط حاشیه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasible Generalized Rdge Robust Estimator in Semiparametric Regression Models
برآوردگر استوار مرزبندی شده تعمیم‌یافته محتمل در مدل رگرسیون نیمه‌پارامتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modification of Sliced Inverse Regression to Censored Survival Data
اصلاح روش رگرسیون وارون ورقه شده نوع دو برای داده‌های بقای سانسور شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

General Proportional Reversed Hazard Rate Frailty Model and It's Applications in the Analysis of Lung Cancer Data
مدل شکنندگی نرخ خطر معکوس متناسب تعمیم‌یافته و استفاده از آن در تحلیل داده‌های مربوط به سرطان ریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Some Poperties of Repairable k-out-of-n Systems
برخی از ویژگی‌های سیستم‌های ‎k‎ از n‎ قابل تعمیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Spatial Data with Chi-Square Copula
تحلیل داده‌های فضایی با خانواده مفصل خی‌دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Entropy Estimation Using Bootstrap and Jackknife Methods and its Application in Testing Normality
برآورد آنتروپی با روش‌های بوت‌استرپ و جک‌نایف و کاربرد آن در آزمون نرمال بودن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stochastic Comparisons of Series and Parallel‎ ‎Systems with Independent and Heterogeneous Components under the Generalized Linear Failure Rate
مقایسه ‌تصادفی سیستم‌های سری و موازی با مولفه‌های مستقل و ناهمگن تحت نرخ شکست خطی تعمیم‌یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Efficient Poisson Sampling Design in Proportional to Size Situation
یک طرح نمونه‌گیری پواسون کارا در حالت متناسب با اندازه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inflated Bivariate Random Effect Models for Mixed Power Series Normal Responses
مدل‌های اثر تصادفی دومتغیره آماسیده برای پاسخ‌های آمیخته سری توانی نرمال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 1 (2019-9)


State Space Representation of Mixture Autoregressive Model
نمایش فضای حالت مدل‌های خودبازگشت آمیخته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simultaneous Test for Independence Among Subvectors of Several Moderately High Dimensional Multivariate Normal Distributions
آزمون همزمان استقلال برای زیربردار‌های چند بردار با بُعد نسبتاً بالای نرمال چند‌متغیره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Goodness of Fit Test for Location-Scale Family of Distributions Under Type-II Progressive Censoring
آزمون نیکویی برازش برای خانواده توزیع‌های مکان-مقیاس تحت سانسور فزاینده نوع دوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Regression Modelling of Shape Through Triangulation
مدل‌بندی رگرسیونی شکل از طریق مثلثی کردن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Combined Randomized Response Model
یک مدل پاسخ تصادفیده مرکب جدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On Approximating the Distribution of Indefinite Quadratic Forms by Moments Approach
تقریب توزیع صورت درجه دوم نامعین با رویکرد برآورد گشتاوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mean Residual Life of Complex Systems Containing Two Components Per Element with Some Intact Components
میانگین مانده‌ عمر سیستم‌های مرکب دو مؤلفه‌ای با تعدادی مؤلفه‌ فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outlier Detection in Ridge Regression Model Under Stochastic Linear Restrictions
شناسایی مشاهدات پرت در مدل رگرسیونی ریج تحت محدودیت‌های خطی تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Bivariate Zero-Inflated Poisson Model with Skew-Normal Random Effect
مدل پواسن دو متغیره با صفر آماسیده با اثر تصادفی چوله‌نرمال و کاربرد آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Gaussian Spatial Models with Covariate Measurement Error
تحلیل بیزی مدل فضایی گاوسی با خطای اندازه‌گیری در پیش‌گوها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New Results on Stochastic Comparisons of Smallest Claim Amounts in Two Heterogeneous Portfolios with Weibull Claims
مقایسه تصادفی کوچکترین مقادیر خسارت در دو سبد بیمه ناهمگن با خسارت‌های وایبل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Independence Test of Time Series Based on Power-Divergence
آزمون استقلال سری زمانی مبتنی بر معیار واگرایی توان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Considering the Effect of Income Fluctuations in Cultural and Non-cultural Priority of Urban and Rural Families via Copula Function
بررسی تأثیر نوسانات درآمدی بر اولویت‌های فرهنگی و غیرفرهنگی خانوارهای شهری و روستایی با استفاده از تابع مفصل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Study of Shrinkage Estimator Under a Linear Constrain in Penalized Regression
مطالعه رفتار برآوردگر انقباضی تحت یک قید خطی در مدل رگرسیون تاوانیده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 2 (2019-3)


Maximum Likelihood Estimating of the Covariance Matrix of the ARMA Model Using Band Matrix
برآورد ماکسیمم درستنمایی ماتریس کوواریانس مدل ARMA با استفاده از ماتریس باند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating of Spatial Covariance Function Using Block Differenced Composite Likelihood
برآورد تابع کوواریانس فضایی با استفاده از روش درستنمایی مرکب بلوکی تفاضلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Variable Selection and Structure Identification in High Dimension for Partial Linear Additive Models
انتخاب متغیر و تشخیص ساختار در بعد بالا برای مدل‌های جمعی خطی-جزیی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inverse-Probability Weighting and Multiple Imputation Methods for Analyzing Missing in the Response
روش‌های وزن دهی احتمال معکوس و جانهی چندگانه برای تحلیل پاسخ در حالت گمشدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dynamic Quantile Inaccuracy Measure between Two Past Lifetimes
اندازه نادرستی پویایی چندکی بین دو متغیر گذشته عمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Realization of Using the Claims with Pareto Distribution in Risk Models of Insurance Company
نقدی بر استفاده از خسارت‌های دارای توزیع پارتو در مدل‌های مخاطره شرکت بیمه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On Properties of Random-Weighted-k-out-of-n Systems
بررسی ویژگی‌های سیستم‌های k-از-n وزنی تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stochastic Comparison of Aggregate Claim Amounts Among Two Heterogeneous Portfolios
مقایسه تصادفی مجموع مقادیر خسارت‌ها در دو سبد بیمه ناهمگن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New Estimators of Modified Liu
برآوردگر جدیدی از نوع لیو اصلاح شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Population Density Function in Line Transect Sampling Method with Detection Functions
برآورد تابع چگالی جمعیت در روش نمونه‌گیری ترابرشی خطی با توابع آشکار‌ساز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Two-parameter Weighted Skew Laplace Distribution
توزیع چوله-لاپلاس موزون دوپارامتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Characterization of the Pareto Distribution Based on Near-Record Observations
مشخصه‌سازی توزیع پارتو براساس مشاهدات نزدیک رکورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Variances Homogeneity Tests in Randomized Complete Block Design
مقایسه آزمون‌های همگنی واریانس‌ها در طرح بلوکی کامل تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantile Based Tsallis Residual Entropy and its Divergence Measure
آنتروپی مانده تسالیس و اندازه واگرایی آن مبتنی بر تابع چندک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 1 (2018-9)


Estimation of Location and Shape Parameters for the Gompertz Distribution Using Generalized Order Statistics
برآورد پارامترهای مکان و شکل توزیع گومپرتز با آماره‌های ترتیبی تعمیم‌یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Statistical Shape Analysis of The Sand Hills in Ardestan in Presence of Measurement Error
تحلیل آمارشکل تپه‌های ماسه‌ای اردستان در حضور خطای اندازه‌گیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Shrinkage Testimation in Rayleigh Distribution and it's Application in Type-II Censored Data
آزمون-برآوردیابی انقباضی در توزیع رایلی و کاربرد آن در داده‌های سانسور شده نوع دوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Weighted Extreme Value Distributions and Its Properties
توزیع مقادیر کرانگین موزون و ویژگی‌های آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Prediction By Using Unilateral Autoregressive Models In Two-Dimensional Space
پیش‌گویی فضایی با مدل‌های اتورگرسیو یک‌طرفه در فضای دو بعدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Ristic-Balakrishnan-G Family of Distributions: Mathematical Properties and Applications
خانواده توزیع‌های ریستیک-بالاکریشنان-G: خواص ریاضی و کاربرد آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Shocks in Structural Time Series Model Using State Space Forms
شناسایی انواع تغییرات تأثیر گذار بر رفتار مدل‌های سری‌ زمانی ساختاری با معادلات فضای حالت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Robust Analysis of Variance based on Permutation Distribution of Trimmed Mean
تحلیل استوار واریانس بر اساس توزیع جایگشتی میانگین پیراسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

General Progressive Censoring
سانسور پیش‌رونده‌ کلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Marginal Longitudinal Varying Coefficient Regression Via Penalized Spline
رگرسیون ضرایب متغیر طولی حاشیه‌ای با اسپلاین تاوانیده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of Preventive Maintenance of Multi-state System
بهینه‌سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در یک سیستم چند وضعیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stochastic Comparison of the Skewness of Parallel Systems in Pareto Model
مقایسه تصادفی چولگی سیستم‌های موازی در مدل پارتو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Model Selection Criterion Based on Data Cloning
یک معیار جدید انتخاب مدل مبتنی بر داده تاگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Parameters Estimation in the Regular Two-Stage Linear Models
برآوردیابی پارامترهای مدل‌های خطی دو مرحله‌ای منظم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 2 (2018-3)


Estimation of Probability Density and Cumulative Distribution Functions of Beta Weibull Geometric Distribution
برآورد تابع‌های چگالی احتمال و توزیع تجمعی توزیع بتا وایبول هندسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Computing Accuracy Level of Tolerance Limits for Lifetime of k-out-of-n Systems
محاسبه سطح دقت حدود تحمل برای طول عمر سیستم‌های k از n
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Birnbaum-Saunders Distribution via Skew Laplace Distribution
توزیع بیرنبام-ساندرز برپایه توزیع چوله-لاپلاس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of the Basic Reproduction Number by Period Dependent Branching Process
برآورد عدد پایه تکثیر با فرایند شاخه‌ای وابسته به دوره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bayesian Analysis of Skew Normal Mixture Regression
تحلیل بیزی رگرسیون چوله‌نرمال آمیخته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Size Biased Inflated Beta Distribution
توزیع بتای اریب اندازه آماسیده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clustering Longitudinal Profiles Using Non-parametric and Semi-parametric Mixed Effects Models
خوشه‌بندی پروفایل‌های طولی با مدل‌های اثرات آمیخته ناپارامتری و نیمه‌پارامتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling Count Data Under the Influence Overdispersion by Poisson Birnbaum-Saunders Regression Model
مدل‌بندی داده‌های شمارشی تحت تأثیر بیش‌پراکنش با مدل رگرسیون پواسون- بیرنبام ساندرز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence Diagnostics in Semiparametric Linear Mixed Measurement Error Models
مباحث تشخیصی در مدل‌های خطی آمیخته نیمه‌پارامتری با خطای اندازه‌گیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Upper and Lower Bounds for Mean-square Stochastic Integrals
کران‌های بالایی و پائینی برای انتگرال‌های میانگین مربعِ تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 1 (2017-9)


Some Results on General Inactivity Time of (n-k+1)-Out-of-n Systems with Dependent Components
نتایجی در تعمیم زمان از کار افتادگی سیستم‌های (n-k+1) از n با واحدهای وابسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying Limiting Behavior of Shrinkage Estimators in Penalized Regression Model with Rectangular Norm
مطالعه رفتار حدی برآوردگرهای انقباضی در مدل رگرسیون تاوانیده با نرم مستطیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sequential Estimation of the Scale Parameter of an Exponential Distribution under Bounded Risk Constraint
برآورد دنباله‌ای پارامتر مقیاس توزیع نمایی با محدودیت کران‌داری تابع مخاطره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bayesian Shrinkage Estimator for the Scale Parameter of Exponential Distribution Based on Censored Data
برآوردگر انقباضی بیزی برای پارامتر مقیاس توزیع نمایی بر اساس داده های سانسور شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Generalization of Maximum Entropy Principle for Generalized Information Measures
توسیع ایده ماکسیمم آنتروپی برای اندازه های اطلاع تعمیم یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Class of Bivariate Generalized Gompertz-Power Series Distributions
کلاسی از توزیع‌های دومتغیره گومپرتز تعمیم‌یافته-سری توانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Approach of Variable Selection in Finite Mixture of Semi-Parametric Regression Models with Poisson Distribution
انتخاب متغیر با رویکرد جدید در آمیزه‌ای متناهی از مدل‌های رگرسیونی نیم‌پارامتری با توزیع پواسون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

D-optimal Design for Regression Beta with Random Effect
طرح D- بهینه برای مدل رگرسیونی بتا با اثر تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Analysis of Infinite Time Ruin Probability in the Collective Risk Model
تحلیل احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی در مدل مخاطره جمعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Probability Models and Likelihood Functions for Window Censored Repair Process
مدل های احتمال و توابع درستنمایی برای فرآیند تعمیرات در سانسور پنجره ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 2 (2017-3)


Estimation After Selection in the Proportional Hazard and Proportional Reversed Hazard Rate Models
برآورد پس از گزینش در مدل‌های نرخ شکست متناسب و نرخ شکست وارون متناسب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Proof for Winitzki's Approximation of Normal Cumulative Distribution Function
اثبات رابطه سرگئی وینزکی برای تقریب تابع توزیع نرمال استاندارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Statistical Inference in Fractional Brownian Motion
استباط آماری در فرایند حرکت براونی کسری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Approximate Tolerance Interval for the Size-Biased Poisson-Lindley Random Variable
یک بازه تحمل تقریبی برای متغیر تصادفی پواسون لیندلی اندازه اریب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Weight Function on the Estimation of Regression Parameters under Weighted Sampling
تأثیر تابع وزن در برآورد پارامترهای رگرسیون تحت نمونه گیری موزون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Circular Neighbour-Balanced Designs
طرح‌های همسایه متعادل مدور بهینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Approximate Bayesian Analysis of Spatio-Temporal Data Using a Gaussian Markov Random Field
تحلیل بیزی تقریبی داده های فضایی – زمانی با استفاده از یک میدان تصادفی مارکوفی گاوسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

D-Optimal Design for Paired Comparison Model in Quadratic Regression with Random Effects
طرح D-بهینه برای مدل مقایسه زوج شده در رگرسیون درجه دوم با اثرات تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Improve of Two Stage Least Square Method in Regression Model with Endogenous Variables
بهبود روش کمترین توان‌های دوم دو مرحله‌ای در مدل‌های رگرسیونی با متغیر درون‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating Value-at-Risk and Average Value-at-Risk Measures Using Composite quantile Regression
برآورد معیارهای ریسک ارزش در معرض خطر و میانگین ارزش در معرض خطر با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 1 (2016-9)


Levy type inequality and another view of the strong law of large numbers for dependent random variables
نامساوی نوع لوی و نگرشی دیگر بر قانون قوی اعداد بزرگ برای متغیرهای تصادفی وابسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lindley-Logarithmic Distribution: Model and Properties
توزیع لیندلی لگاریتمی: مدل و ویژگی‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Mean Estimator for Judgment Post Stratification by Ordering Observations in Strata
برآوردگر جدید میانگین در طرح نمونه گیری طبقه بندی قضاوتی با مرتب کردن مشاهدات درون طبقات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modelling Mixed Survival and Discrete Data Using Copula Function
مدل سازی داده های آمیخته بقا و گسسته با استفاده از تابع مفصل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Robust Difference Based Estimator for Partial Linear Models
برآورد تفاضلی استوار مدل‌های خطی جزئی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The New Generalization of Weibull Distribution
تعمیم جدید توزیع وایبول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantile Dynamic Cumulative Residual Entropy and Characterizations of Uniform, Exponential and Pareto Distributions
آنتروپی مانده تجمعی پویای چندکی و مشخص‌سازی توزیع‌های یکنواخت، نمایی و پارتو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of Closed Skew Normal and Closed Skew-T Distributions for Bayesian Seismic Inversion Model
شبیه‌سازی توزیع‌های چوله‌نرمال بسته و چوله‌تی بسته برای مدل معکوس سایسمیک بیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Perspectives of Hypothesis Testing of Ordered Means in Univariate and Multivariate Normal Distributions
منظرهایی از آزمون فرضیه میانگین های مرتب شده در توزیع های نرمال یک و چند متغیره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Generalized Model for Software Reliability Evaluation Based on Non-Homogeneous Poisson Process
یک مدل تعمیم یافته برای ارزیابی قابلیت اعتماد نرم افزار براساس فرایند پواسون ناهمگن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 2 (2016-3)


Bayesian Models in Proteins Alignment
مدل‌های بیزی در انطباق پروتئین‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distribution of the Maximum of Random Variables with Bivariate Folded Standard Normal Distribution, its Characteristics and Usage
توزیع ماکسیمم متغیرهای تصادفی نرمال استاندارد تاخورده دو متغیره، خواص و کاربرد آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Randomized Response Technique and its Comparison with Simmons Method
معرفی یک روش پاسخ تصادفیده جدید و مقایسه آن با روش سیمونس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimations of Maximal Generalized Extreme Value Distribution Parameters and Modeling of Extreme Wind Speeds in Zaheden City
برآورد پارامترهای توزیع تعمیم‌یافته مقدار کرانگین ماکسیمال و مدل‌بندی کرانگین سرعت باد شهر زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stochastic Comparisons of Series and Parallel Systems in the Scale Model
مقایسه تصادفی سیستم‌های سری و موازی در مدل مقیاس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Confidence Intervals for The Ratio and Difference of Two C_pmk Indices Based on Asymptotic and Parametric Bootstrap Approaches
بازه‌های اطمینان برای نسبت و تفاضل دو شاخص C_pmk براساس روش‌های مجانبی و خودگردانی پارامتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bayesian Quantile Regression with Lasso and Adaptive Lasso Penalty for Binary Longitudinal Data
رگرسیون چندکی بیزی با تاوان لاسو و لاسوی تطبیق‌پذیر برای داده‌های طولی دودویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 1 (2015-9)


Sterling Polynomials and a New Generalization of Weibull- Geometric Distribution
چندجمله‌ای‌های استرلینگ و تعمیمی جدید از توزیع وایبول-هندسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bivariate Maximum Entropy Density Function Under Some Measure of Entropies
تابع چگالی احتمال دو متغیره ماکسیمم آنتروپی تحت برخی اندازه‌های آنتروپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Method to Estimate Income Measurement Error
روشی برای براورد خطای اندازه‌گیری درامد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Optimal Replacement Times in Repairable Systems Based on Failure Rate Functions and Probability of Minimal Repair Times
مقایسه زمان جایگذاری بهینه در سیستم‌های قابل تعمیر براساس توابع نرخ خرابی و احتمال تعمیر مینیمال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Goodness-of-fit Test Based on Shannon Entropy of k-Record Values from the Generalized
آزمون نیکویی برازش بر مبنای آنتروپی k-رکوردها از توزیع پارتو تعمیم‌یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inference for the Half-Logistic Distribution under Progressively Type II Hybrid Censored Samples
استنباط برای توزیع نیمه‌لوژستیک بر اساس نمونه‌های سانسور هیبرید فزاینده نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Some Different Methods for Hypothesis Test of Means of Log-Normal Populations
مقایسه چند روش آزمون فرض میانگین‌های جوامع لگ‌نرمال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 2 (2015-3)


Quantitative Three-Stage Optional Randomized Response Model
مدل پاسخ تصادفیده کمی اختیاری سه مرحله‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Statistical Clustering of Shape Data
نحوه خوشه بندی آماری داده های شکل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bayesian D-Optimal Design for Poisson Regression Model with Random Effect
طرح D-بهینه بیزی برای مدل رگرسیون پواسون با اثر تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stractural Priors for Bayesian Analysis of Complete and Incomplete Contingency Tables
چگالی‌های پیشین با ساختار معین برای تحلیل بیزی جدول‌های پیشایندی کامل و ناقص
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Improved Mean Estimator in Unbalanced Ranked Set Samples
برآوردگر بهبودیافته میانگین در طرح نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار نامتعادل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Inverse Entezar Weibull Distribution
توزیع جدید وایبول انتظار معکوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Series of Complementary Exponential Power Distribution
توزیع جدید سری نمایی توانی مکمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2014-9)


Properties of Statistical Distribution for Dihedral Angles
ویژگی های توزیع آماری برای زوایای دوسطحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of the Parameters of a Exponentiated Burr Type III Distribution under Type II Censoring
برآورد پارامترهای توزیع بور نوع سوم نمایی تحت داده های سانسوریده نوع دوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Shrinkage Estimation in the Multivariate Normal Distribution under Restricted Space
برآوردگر انقباضی در توزیع نرمال چند متغیره تحت فضای پارامتر محدود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Semiparametric Model for Recurrent Event Data with Excess Zero under Competing Risks
مدل سازی پیشامدهای بازگردنده تحت مخاطره رقابتی، همراه با پیشامد بدون بازگشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Testing Equality of Coefficients of Variation of Several Normal Populations: with Parametric Bootstrap Method
آزمون برابری ضرایب تغییرات در چند جامعه نرمال با روش خودگردانی پارامتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detecting Outliers in Liu Regression Model
تشخیص نقاط پرت در مدل رگرسیونی لیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling of Fuzzy Data with Multivariate Adaptive Regression Splines
مدل بندی داده های فازی با رگرسیون اسپلاین تطبیقی چندگانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (2014-3)


Multiparameter Bhattacharyya and Kshirsagar Lower Bounds for the Variance of Unbiased Estimators
کران های پایین باتاچاریا و شیرساگار چندپارامتری برای واریانس برآوردگرهای نااریب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iterative Estimation of Parameters in Multilevel Models with Measurement Errors
برآورد بازگشتی پارامترهای مدل های چندسطحی در حضور خطاهای اندازه گیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Two Levels Analysis with Skew Normal Random Effects and Modeling of Longitudinal Data
تحلیل دوسطحی با اثرات تصادفی چوله نرمال و مدل بندی داده های طولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Likelihood and Bayesian Inference of the Stress-Strength Reliability Based on Record Values from Proportional and Proportional Reversed Hazard Rate Models
استنباط درستنمایی و بیزی مدل تنش نیرو بر اساس داده های رکوردی در خانواده های نرخ خطر متناسب و معکوس متناسب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Asymptotic of Score Test Statistic in Linear Regression with Stationary and Nonstationary Residuals
رفتار حدی آماره آزمون نمره در مدل رگرسیونی خطی با مانده های مانا و نامانا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Normal-Uniform Distribution
توزیع نرمال-یکنواخت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Long-Term Memory in Volatility of Exchange Rate by FIGARCH Model with NIG Error
تحلیل حافظه بلند مدت در تلاطم نرخ ارز با مدل ناهمگنی شرطی خودهمبسته تعمیم یافته انباشته کسری و خطای وارون گاوسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2013-9)


Inverse Multiquadratic Functions as Nonlinear Effects in Logistic Regression Models
توابع چندربعی معکوس به عنوان اثرات غیرخطی در مدل های رگرسیون لوژستیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Analysis of Structured Additive Regression and Modeling of Crime Data in Tehran City Using Integrated Nested Laplace Approximation
تحلیل فضایی رگرسیون جمعی ساختاری و مدل بندی داده های جرم شهر تهران با تقریب لاپلاس آشیانی جمع بسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bayesian Regression Model with Finite Mixture Bivariate Poisson Response Variable
مدل رگرسیونی بیزی با متغیر پاسخ پواسون آمیخته متناهی دو متغیره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Goodness of Fit Tests of Exponentiality Based on New Entropy Estimators
آزمون نیکویی برازش توزیع نمایی برمبنای برآوردگرهای جدید آنتروپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On Hypergeometric Generalized Negative Binomial Distribution in Promotion Time Cure Model
توزیع فوق هندسی تعمیم یافته دوجمله ای منفی در مدل شفایافته زمان پیشرفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New Results on Stochastic Comparison of (n-1) -out-of-n Systems
نتایجی جدید در مقایسه تصادفی سیستم های (n-1) از n
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Semiparametric Survival Models with Time Varying Effects for Recurrent Event Data by Using Kernel Method
برازش مدل‌های نیمه‌پارامتری بقا با اثرات وابسته به زمان برای داده‌های بازگردنده با روش هسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2013-3)


Improving Performance of the Principal Geodesic Analysis in Statistical Shape Analysis
بهبود عملکرد تحلیل ژئودزیک اصلی در تحلیل آمار شکل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bayes Estimation of the Parameter of Pareto Distribution Under Squared Error and LINEX Loss Functions Based on Ranked Set Sampling
برآورد بیزی پارامتر توزیع پارتو تحت توابع زیان توان دوم خطا و لاینکس بر اساس نمونه گیری مجموعه رتبه دار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Multivariate Bayesian Model for Gene Networks
یک الگوی چند متغیری بیزی برای شبکه های ژنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fisher Information in Bivariate Concomitants of Record Values and Order Statistics in Pseudo Exponential Model
اطلاع فیشر متغیرهای همراه دوبعدی رکوردها و آماره های مرتب در مدل شبه نمایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adaptive Progressive Type-I Censoring and its Applications in Life Testing
سانسور فزاینده نوع I تطبیقی و کاربرد آن در مسائل طول عمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stochastic Comparisons Between Sample Spacings of Order Statistics from Independent Exponential Random Variables
مقایسه های تصادفی فواصل نمونه ای آماره های مرتب از متغیرهای مستقل نمایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the Estimators of Upper Tail Dependence Measure
تحلیلی از برآوردگرهای اندازه وابستگی دمی بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2012-9)


General Location Model for Correlated Nominal Continuous and Ordinal Responses
مدل مکانی عام برای پاسخ‌های همبسته‌ پیوسته، ترتیبی و اسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bayesian Estimation of the Parameters of Skew Normal Distribution
برآورد بیزی پارامترهای توزیع چوله نرمال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Weibull Frailty Model in Survival Analysis: An Application to Colorectal Cancer Patients
مدل وایبل با اثرات شکنندگی در تحلیل بقای مبتلایان به سرطان کولورکتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Comparison of Some Phi-divergence Measures for Generalized Farlie Gumbel Morgenstern Copulas
مقایسه عددی برخی از اندازه های فی-واگرا برای مفصل های فارلی-گامبل-مورگنسترن تعمیم یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Variance Estimation of Calibration Estimators of Population Total under an Unknown Population Total for Auxiliary Variables
برآورد واریانس برآوردگر کالیبره مجموع جامعه با مجموع جامعه کمکی نامعلوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ruin Probability of Individual Risk Process of Insurance Company with Dependent Claims
احتمال ورشکستگی فرآیند مخاطره انفرادی شرکت بیمه با خسارتهای وابسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Generalized Exponential-Logarithmic Lifetime Distribution
توزیع طول عمر نمایی تعمیم یافته لگاریتمی جدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2012-3)


Comparison between Significance and Bayesian Tests for Two-sided Hypotheses in Exponential Distribution with Nuisance Parameter
مقایسه آزمون های معنی داری و بیزی در توزیع نمایی با پارامتر مزاحم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Approach to Deriving Equivariant Estimators
رهیافتی برای تعیین برآوردگرهای هم وردا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Autoregressive Models and Data Analysis of Residential Transactions in Tehran
مدل های اتورگرسیو فضایی و تحلیل داده های معاملات مسکونی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

E-Optimal Block Design for Comparing Treatments with a Control and Correlated Observations
طرح های E-بهینه بلوکی برای مقایسه تیمارها با یک کنترل و مشاهدات همبسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Generalizations of Discrete Distributions and Their Properties for Information Measures
تعمیم های توزیع های گسسته و ویژگی های آنها برای اندازه اطلاع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The New Poisson Exponential Power Distribution for Lifetime Modeling
توزیع جدید نمایی پواسن توانی برای مدل طول عمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bayesian Dynamic Generalized Linear Models in Non-Conjugated Models
تحلیل بیزی مدل های خطی پویای تعمیم یافته در ساختارهای گسسته غیرمزدوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2011-9)


Estimation of Transition Probability for Behaviors of Financial Time Series by Markov Switching Autoregressive Model
برآورد احتمال تغییر وضعیت رفتار سری های زمانی مالی با مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Skew Uniform Distribution: Model and Properties
یک توزیع چوله یکنواخت جدید: مدل و ویژگی ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Characterization Distributions Based on Kullback-Leibler Information of Order Statistics and Record Values
مشخص سازی توزیع ها بر اساس اندازه اطلاع کولبک-لیبلر آماره های ترتیبی و مقادیر رکورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Flexible Generators for Generalized FGM Copulas
مولد های انعطاف پذیر برای مفصل های FGM تعمیم یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bayesian and Cross Validation Estimation Bandwidth of Kernel Density Function Estimator for Length-biased Data
برآورد بیزی و اعتبارسنجی متقابل پهنای باند برآوردگر هسته ای تابع چگالی برای داده های در طول-اریب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nonparametric confidence intervals for population quantiles with accurate confidence coefficient based on ranked set sampling
بازه اطمینان ناپارامتری با ضریب اطمینان دقیق برای چندک های جامعه براساس نمونه گیری مجموعه رتبه دار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Usual p-value and Modified p-value , How to Judge Better?
p-مقدار معمولی و اصلاح شده ، چگونه بهتر قضاوت کنیم ؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2011-3)


Introduce a Necessary Method for Rrecognize Non-Isomorphic Designs
معرفی یک شرط لازم در تشخیص هم‌ارزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improved Estimator of Coefficent of Determination in Multivariate Normal Distribution
برآورد بهینه ضریب تعیین در توزیع نرمال چند متغیره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bayesian Time Dependent Evaluation of Biomarkers as Surrogate Endpoint
ارزیابی بیزی نشانگر های زیستی وابسته به متغیرهای زمانی به عنوان نقطه پایانی جانشین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improved Kullback-Leibler Upper Bound Baised on Convex Combination of k Rival Models
بهبود کران بالای معیار کولبک - لیبلر براساس ترکیب محدب kمدل رقیب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Minimax Generalized Bayes Estimator of Normal Mean Vector with Unknown Covariance Matrix
برآورد بیزی تعمیم یافته مینیماکس میانگین توزیع نرمال چندمتغیره با ماتریس کوواریانس مجهول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incorporating Various Distributional Properties Using Weight Distributions
یکپارچه سازی ویژگی های مختلف توزیعی با استفاده از توزیع های وزنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Choice of an Admissible Set of k Non-nested Models
انتخاب مجموعه ای مجاز از kمدل رقیب غیرآشیانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2010-9)


Response Burden and Its Evaluation Methods
بار پاسخ‌گویی و روش‌های ارزیابی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

D-efficiency of D-optimal Designs for Poisson Model with Random Intercept
D- کارایی طرح های D-بهینه برای مدل پواسون با عرض از مبدا تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bayesian Sample Size Computing for Normal Distribution via Lowest Posterior Loss Intervals
تعیین اندازه نمونه بیزی برای توزیع نرمال با استفاده از فاصله های با کمترین زیان پسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The application of extreme value theory in value at risk estimation:The case of liability insurance claims in Iran insurance company
کاربرد نظریه مقدار کرانگینی در برآورد مقدار در معرض خطر: بررسی موردی بیمه مسئولیت شرکت بیمه ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improving of Structured Markov Chain Monte Carlo Algorithm in Multilevel Models
بهبود الگوریتم ساختاری مونت کارلوی زنجیر مارکوف در مدل های چند سطحی با متغیر پاسخ نرمال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Test for Symmetric Distributions Based on Renyi Entropy
آزمون تقارن توزیع بر اساس آنتروپی رنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison study of a Information Criterion and Cox's Test in Non-Nested Models
مقایسه ملاک آکاییک و آزمون کاکس در مدل های غیر آشیانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2010-3)


Another Family of Bivariate Distributions with Equivalent Independence and Uncorrelation
خانواده ای دیگر از توزیع های دو متغیره با استقلال و همبستگی معادل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimstion of Density Function in the Presence of Outliers
برآورد تابع چگالی در حضور داده‌های پرت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Correlation on the Change of Entropy of the Maximum Entropy joint Distribution
تاثیر ضریب همبستگی بر میزان تغییر آنتروپی توزیع توام ماکسیمم آنتروپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparsion of Markov Switching Autoregresive and Self Exciting Threshold Autoregresive Models for Fluctuations of Exchange Rate of Iran
مقایسه مدل های اتورگرسیو تبدلی مارکف و آستانه ای خود محرک برای نوسان های نرخ ارز ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Separate Block Bootstrap Method for Determining the Precision Measures of the Variogram Parameters Estimator and Spatial Prediction
روش بوت استرپ بلوک مجزا برای تعیین اندازه‌های دقت برآورد پارامترهای تغییرنگار و پیشگویی فضایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Haseman-Elston Regression Methods in Genetic Linkage Analysis
روش‌های رگرسیونی هیسمن الستون در تحلیل پیوستگی ژنتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detecting Outliers in Normal Data Using Modified Z-Scores
شناسایی نقاط دورافتاده در داده های نرمال بر اساس مقادیر Z اصلاح شده مشاهدات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2009-9)


Bayesian Analysis of Extreme Values Using Splines in Generalized Mixed Model
تحلیل بیزی مقادیر کرانگین با استفاده از اسپلاین در مدل آمیخته تعمیم یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fitting Dynamic Regression Models for Panel Data Using Maximum Likelihood and Bayesian Methods
برازش مدل‌های رگرسیونی پویا با داده‌های پانلی توسط روش‌های ماکسیمم درستنمایی و بیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating the Difference of Kullback-Leibler Risks under Type II Right Censored Data for Non-Nested Models
برآورد تفاضل مخاطره‌های کولبک-لیبلر برای مشاهدات سانسوریده از راست نوع II تحت مدل‌های غیر آشیانه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Properties of Skew t-Normal Distribution and Modeling of Pollution Data of Shadegan Wetland
ویژگی‌های توزیع چوله t- نرمال و مدل‌بندی داده‌های آلودگی تالاب شادگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Different Types of Outliers on GARCH Models
تا ثیر انواع مختلف نقاط پرت بر مدل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Parameter Estimation for Logistic Regression Model Constructed by Evolutionary Product Unit Neural Networks
براورد پارامترهای مدل رگرسیون لوژستیک ساخته شده با شبکه‌های عصبی واحد ضربی تکاملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating the Parameters of the Generalized Exponential Distribution Based on Unified Hybrid Censored
برآورد پارامترهای توزیع نمایی تعمیم‌یافته دو پارامتری تحت سانسور هیبرید واحد شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2009-3)


Bayesian Estimation of Penalty Function in Homogeneity Test of Mixture Models
برآورد بیزی تابع تاوان در آزمون همگنی مدل‌های آمیخته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Different Entropy Estimators and Power of Exponentiality Tests Based on Entropy Estimators
آزمون نیکویی برازش برای توزیع نمایی برمبنای برآورد اطلاع رنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Normality and Exponentiality Tests Based on New Entropy Estimators
آزمون نیکویی برازش توزیع‌های نرمال و نمایی برمبنای برآوردگرهای جدید آنتروپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Kernel Smoothing for ROC Curve and Estimation of its Area for Thyroid Stimulating Hormone
هموارسازی هسته‌ای منحنی ROC و برآورد سطح زیر منحنی برای هورمون محرک تیروئید نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Post-Stage Search Property of the 12-run Plackett-Burman Design
خاصیت کاوش پسا مرحله‌ای تصویر طرح پلاکت-برمن 12 اجرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Bidirectional Hidden Markov Model in Linear Memory
الگوی مارکوف پنهان دوطرفه با حافظه خطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2008-9)


A Probability Problem in Distinct Fuzzy Subgroups of a Group
مساله‌ای احتمالاتی در زیرگروه‌های فازی متمایز یک گروه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Power Comparisons of Goodness-of-Fit Tests Based on Entropy with Other Methods
مقایسه توان آزمون‌های نیکویی برازش برمبنای آنتروپی با سایر روش‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hierarchical Bayesian Analysis of Cure Model with Correlated Frailty
تحلیل بیزی سلسله مراتبی مدلهای شفایافتگی با شکنندگی همبسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fitting Growth Regression Model to the Boolean Random Sets
برازش مدل رگرسیونی رشد به مجموعه‌های تصادفی بولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Surrogate Endpoints by Bayesian Method
بررسی اعتبار زیست نشانگان‌ها با استفاده از رهیافت بیزی برمبنای معیار پرنتایس و کاربرد آن در بیماری پوستی ناشی از گاز خردل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Constrained Bayes Estimators under Balanced Loss Functions
برآوردگرهای بیزی مقید تحت توابع زیان متعادل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2008-3)


Modeling Locations of Zagros Earthquakes by Spatial Cox Model
مدلسازی مکان زلزله های زاگرس با مدل کاکس فضایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frailty Models for Recurrent Events with Short Term Dependence
تحلیل پیشامدهای بازگشتی با استفاده از مدل شکنندگی وابسته به زمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bayesian Analysis of Asymmetric Bivariate Ordinal Latent Variables Models
تحلیل بیزی مدل دو متغیره ترتیبی نامتقارن بر پایه متغیر پنهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bayesian Estimation for the Signal Parameters in a Gaussian Random Field
برآورد بیزی پارامترهای سیگنال در یک میدان تصادفی گاوسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Test for Symmetry of Distribution Based on the Entropy
آزمون متقارن بودن توزیع بر اساس آنتروپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Risks of Estimators in Multiple Regression Model with Multivariate t Errors
مقایسه مخاطره انواع برآوردگرها در مدل رگرسیون چندگانه با خطای t چندگانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2007-9)


Inference in Normal Distribution Based on the Weighted Sampling
استنباط در توزیع نرمال براساس نمونه‌گیری وزنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Queue with Two-Stage Heterogeneous input and Service with Bernoulli Schedule Server Vacation
صف با دو نوع ورودی، دو نوع سرویس و تعطیلی با شیوه برنولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Empirical Bayes Prediction for Space-Time Data Under Separable Model
پیشگوئی بیزتجربی برای داده‌های فضایی-زمانی تحت مدل تفکیک‌پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Two Sampling Schemes for Extracting Record Data with Regard to Fisher Information
مقایسه دو روش استخراج رکوردها از دیدگاه اطلاع فیشر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Composite likelihood Inference in Parameter Driven Models
استنباط درستنمایی مرکب و ملاک انتخاب مدل در مدلهای مبتنی بر پارامتر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles